Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT


De vereniging behartigt de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de huurders van de te Heemskerk gevestigde stichting: Stichting Kennemer Woonfederatie en de te Amsterdam gevestigde stichting: Woningstichting Rochdale, doch wat deze betreft uitsluitend voor zover het gaat om huurders van haar woongelegenheden in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

 
Het huurdersplatform van WOONopMAAT is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties. Het huurdersplatform heeft een overeenkomst met WOONopMAAT waarin het als enige gesprekspartner op beleidsniveau wordt erkend. Ook stelt WOONopMAAT middelen ter beschikking aan het huurdersplatform, zodat het zijn taken goed kan uitvoeren. Het huurdersplatform adviseert op zijn beurt bewonerscommissies en kan commissies in de uitvoering van hun taken ook financieel ondersteunen.

Over beleidszaken, zoals woningtoewijzing, huurverhoging, servicekosten, nieuwbouw en renovatie-investeringen vindt direct overleg plaats tussen de manager van de afdeling Woningbeheer, de directeur van WOONopMAAT en het huurdersplatform. Dit overleg vindt minimaal zesmaal per jaar plaats.

Wilt u meer over het Huurdersplatform weten, of hebt u een vraag? Laat het ons weten via het contactformulier!